http://www.banitraw.ecom.com.pl/
Banitraw


Robert Trawniczek    SGG-GEOLOGIA

Jako geolog-sedymentolog zajmuję się: geologicznym profilowaniem przekopów, ścian kopalni odkrywkowych, stref ruchów masowych (osuwisk), geologiczne badanie  rozpoznanie  obszarów górniczych , oraz badanie obiektów pod  tunele, tamy wodne  , skarp i podłoży nasypów kolejowych    w terenie górskim , ekspertyzy geologiczne geologii górniczej poszukiwawczej.

1) OPRÓBOWANIE PRÓB PRZY EKSPLOOTACJI KOPALIN

2)OPIS MAKROSKOPOWY-MIKROSKOPOWY PRÓB
3) POMIARY STRUKTURALNE GÓROTWORU KOMPASEM GEOLOGICZNYM FRAJBERG
GERMANY FIRMY
GMBH FREIBERGER PRÄZISIONSMECHANIK

4) POMIARY LINEACJI, FOLIACJI, UPADU WARSTW UPADOMIERZEM FRAJBERG
PRACE PRZY DOKUMENTACJACH ZłOżOWYCH I OTWORACH WIERTNICZYCH-GłĘBOKICH
5)WYKONYWANIE PRZEKROJI I PROFILI GEOLOGICZNYCH
6)KARTOWANIE GEOLOGICZNE
7) INTERPRETACJE GEOFIZYCZNE -GEOLOGICZNE FOTOINTERPRETACJI, SEJSMIKI,
ELEKTROPORÓWKI.
8) ROZPOZNANIE ZŁÓŻ
9) ZAłATWIANIE KONCESJI GEOLOGICZNE
10) DORACTWO PRAWNE GEOLOGICZNE.

11) GEOLOGIA NAFTOWA
INTERPRETACJA DANYCH SEJSMICZNYCH NA GEOLOGIĘ.
OTWARZANIE WARUNKÓW POWSTANIA ZłOŻA WĘGLOWODORÓW.
SUMOWANIE DANYCH GEOFIZYCZNYCH, GEOLOGICZNYCH, WYKONYWANIE MODELOWANIA
GEOLOGICZNEGO DO OKRESłENIA ZASIĘGU ZłOŻA, głębokości, zasobów złoża

Niezbędne przy eksploatacji złoża

1)określanie jakości kopaliny
2) pomiary strukturalne
3) wyliczanie zasobów
4)operaty ruchu zakładu górniczego dla urzędu górniczego


English wersion

As geology-sedymentology I occupy oneself:geology the decorating with mouldings the ditches, the the of the mine opencast walls, zones of movements mass (landslides), corridors under future roads (from communal after highways ), gaspipe, water-pipes, tench telephone and energetistic.

GEOLOGY OIL
INTERPRETATION DATA SEISMIC ON GEOLOGY.
RECONSTRUCTION of CONDITIONS RISE Deposit HYDROCARBONS.
ADDING UP GIVEN GEOFIZYCZNYCH, GEOLOGICAL, MAKING MODELLING
GEOLOGICAL TO OKRESłENIA RANGE Deposit, depth, the supplies of the deposit

Indispensable near exploitation deposits
1)defining the quality of the mineral
2) structural measurements
3) enumerating the supplies
4)the operaty of the movement of the mining institution for the mining office